Menu
Your Cart

Terms and conditions

Adatkezelő adatai:

név: OISHI EURO Kft.

cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 210/A. 6. em. 43.

cégjegyzékszám: 01 09 282019

adószám: 25556670242

telefonszám: +36 30 313 1185

e-mail: info@oishisushitogo.hu

web: oishisushitogo.hu

Adatkezelő az Érintettek (továbbiakban: Érintett) alábbi személyes adatait kezeli:

az Érintett nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét és a fizetés módját (készpénz vagy bankkártya), valamint számla igénylése esetén a számla kiállításához szükséges nevet, címet és adószámot. Adatkezelő a megjelölt adatokon túl egyéb adatokat nem kezel.

Adatkezelő az Érintett 2. pontban meghatározott adatait az Érintett által adott megrendelés teljesítése céljából kezeli. Az adatkezeléshez az Érintett előzetes hozzájárulása szükséges. Az Érintett az előzetes hozzájárulását az első alkalommal történt rendelés esetén adja meg. A hozzájárulás meg nem adása esetén Adatkezelő nem tudja az Érintett megrendelését teljesíteni.

Amennyiben az Érintett első alkalommal telefonon rendel terméket az Adatkezelőtől, a 2. pontban megjelölt adatait Adatkezelő az Érintett szóbeli nyilatkozata alapján rögzíti. Ebben az esetben az Érintett a termék átvételekor aláírásával igazolni köteles, hogy előzetesen hozzájárult az adatai kezeléséhez. Amennyiben az Érintett az aláírást megtagadja, Adatkezelő haladéktalanul törli az Érintett adatait.

Amennyiben az Érintett első alkalommal az interneten keresztül közvetlenül az Adatkezelőtől rendel terméket, a hozzájárulását a regisztrációs adatlap kitöltése során a hozzájárulás megadására szolgáló négyzet kijelölésével adja meg.

Adatkezelő az Érintett adatait öt évig tárolja. Az Érintett ezen időszakon belül bármikor kérhet felvilágosítást a kezelt adatairól, kérheti az adatai módosítását, illetve törlését. Az Érintettnek a felvilágosítás, módosítás, illetve törlés iránti kérelmét az Adatkezelő e-mail címére elküldött levélben kell kérnie. Adatkezelő a tájékoztatást, módosítást, illetve törlést haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 72 órán belül teljesíti, amely tényről az Érintettet e-mail útján értesíti.

Az Érintett internetes rendelés esetén a regisztrációs adatlap kitöltésekor hozzájárulhat ahhoz, hogy részére az Adatkezelő hírlevelet küldjön. Az Érintett ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Visszavonásnak minősül, ha a hírlevélben lévő linken keresztül a hírlevélről leiratkozik, vagy e-mail útján kérelmezi az Adatkezelőnél, hogy ne küldjön a részére további hírlevelet.

Jelen szabályzat alkalmazásában:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyekre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

érintett hozzájárulása: az érintett kívánságának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejezett cselekedet útján jelzi, hogy a beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

első alkalommal történt rendelés: a rendelés minden olyan esetben első alkalommal adottnak minősül, amikor az adatkezelőnél az érintett adatai valamilyen okból nem állnak rendelkezésre.

Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 22.) rendelkezései megfelelően irányadóak.

Szerzői jog 

Az oishisushitogo.hu a OISHI EURO Kft. szolgáltatása. Az  oishisushitogo.hu-n megjelent tartalmak és képek továbbközlése lehetséges de ehhez  a weboldal üzemeltetője hozzájárulása szükséges, valamint a továbbközlés csakis a forrás pontos megjelölésével történhet.


Kárfelelősség kizárása

Az oishisushitogo.hu oldal használatából, az oldalak használatra képtelen állapotából, szolgáltatásainak technikai meghibásodásából, a szolgáltatás kimaradásából, valamint a szövegelírásokból eredő esetleges károkért a OISHI EURO Kft. nem felel.